ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
 
2011. évi CXII. törvény szerint közzéteendő
 
I.Szervezeti, személyzeti adatok
 
  Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  https://www.siokorhaz.hu/kapcsolat_1
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  https://www.siokorhaz.hu/osztalyok
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) https://www.siokorhaz.hu/a_korhazrol/vezetoseg
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend Siófoki Kórház-Rendelőintézet, Titkárság
+36 (84) 501 710
+36 (84) 310 510
foig@siokorhaz.hu
munkanapokon 08:00-16:00 között 
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nem releváns
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai https://www.siokorhaz.hu/alapitvanyok
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Országos Kórházi Főigazgatóság
1125 Budapest, Diós árok 3.
https://okfo.gov.hu/
+36 1 356 1522
okfo@okfo.gov.hu
 
 
II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
---
Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Intézményi szabályzatok
1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelettel
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
224/2008. (IX.9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
117/1998. (VI.3.) Kormányrendelet az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól
43/1999. (III.3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről
335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről
18/2007. (IV.17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
28/2000. (X.11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
1/2003. (I.21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről
14/2007. (III.14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről
44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv
Egészségügyi Közlöny LVII. évfolyam 4. szám 2007. február 21.
2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény végrehajtásáról
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem releváns
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények https://www.siokorhaz.hu/informaciok/teritesi_dij_szabalyzat
 
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Adatvédelmi Szabályzat
https://www.siokorhaz.hu/informaciok/teritesi_dij_szabalyzat
 
Név formátum adatkezelés
 célja
jogalapja időtartama érintettek
 köre
adatok
 forrása
kérdőíves
adatfelvétel
I/N
adatvédelmi
nyilvántartásba
bejelentendő
I/N
hozzáférés
módja
másolatkészítés
költségei
Medsolution progress medikai Eütv. határozatlan ellátott lakosság páciens N N korlátozott tér. szabályzat
CT-Ecostat szállító által nem publikált gazdasági Számvitelitv. határozatlan gazdasági partnerek számla, bizonylat N N korlátozott nem értelmezhető
mikromeda szállító által nem publikált medikai Eütv. határozatlan ellátott lakosság páciens
 
N N korlátozott nem értelmezhető
andromeda szállító által nem publikált medikai Eütv. határozatlan ellátott lakosság páciens
 
N N korlátozott nem értelmezhető
verkesz sql medikai Eütv. határozatlan ellátott lakosság páciens N N korlátozott nem értelmezhető
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nem releváns
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nem releváns
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://www.siokorhaz.hu/hirek
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk https://www.siokorhaz.hu/palyazatok
https://www.siokorhaz.hu/kozbeszerzes
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai https://www.siokorhaz.hu/hirek
https://www.siokorhaz.hu/kozerdeku
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Főigazgatói titkárság
8600 Siófok, Semmelweis u. 1.
Tel.: +36 84 310 510, Fax: +36 84 310 510
E-mail: foig@siokorhaz.hu
Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
Adatvédelmi tájékoztató
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk https://www.siokorhaz.hu//files/files/doc/kulso_adatszolgaltatas.pdf
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai           
  • A közérdekű adatigénylésekről a kórház nyilvántartást vezet.
  • Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetőek, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az adatkérő személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell.
  • A nyilvántartás alapján az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a kórház minden év január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
  • A közérdekű adatok kérelméről, az eljárás részletes szabályairól a Közzétételi Szabályzat rendelkezik, ami a kórház honlapján megtalálható. 
2023 éves jelentés: https://www.siokorhaz.hu/download.php?id=1941
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Ilyen tárgyú szerződéssel az intézmény nem rendelkezik
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Ilyen tárgyú szerződéssel az intézmény nem rendelkezik
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nem releváns
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, 
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nem releváns
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nem releváns
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke,
a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Nem releváns
22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nem releváns
 
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nem releváns
 
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nem releváns
 
 
 
III. Gazdálkodási adatok
 
  Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója https://www.siokorhaz.hu/kozerdeku
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Bérek 2017. I. negyedév
Bérek 2016.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nem releváns
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Szállítók listája
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nem releváns
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések https://www.siokorhaz.hu/palyazatok
8.  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) https://www.siokorhaz.hu/kozbeszerzes
 
 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 6. számú melléklete
szerint közzéteendő
 
1. A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja https://www.siokorhaz.hu/kozbeszerzes
 
2. Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja https://www.siokorhaz.hu/kozbeszerzes
 
 

Hozzászólások

 

Keresés

Tájékozódás

Partnerek

EESZT

Közadatkereső

Hírek

 

SMA szűrővizsgálat
  2024. 06. 04. 13.24


 

Belgyógyászat szakrendelés áthelyezése
  2024. 03. 08. 08.30


 

Járóbeteg Irányítás
  2024. 02. 29. 12.41


 

Betegfelvételi iroda
  2024. 02. 01. 09.08


 

Látogatási tilalom feloldása
  2024. 01. 17. 11.58


 

Gyászjelentés
  2024. 01. 04. 14.51


 

Elismerő Oklevél
  2023. 12. 07. 14.11


 

A tüdőgondozóban a szakrendelés szünetel!
  2023. 12. 01. 11.59


 

Tájékoztatás részleges látogatási tilalomról
  2023. 11. 30. 12.59


 

Rendelők áthelyezése
  2023. 10. 18. 14.24