Tisztelt Egészségügyi Szolgáltatást Igénybe Vevő! 
Tájékoztatjuk, hogy Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján Intézményünk, a Siófoki Kórház-Rendelőintézet 2018. május 25-től személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:
Az adatkezelő neve és elérhetősége: Siófoki Kórház-Rendelőintézet - 
8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@siokorhaz.hu
Az adatkezelés célja
Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.
 
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.
 
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:
-     név, születési név
-     születési idő, hely
-     TAJ szám
-     anyja születési neve
-     lakcím
-     telefonszám
-     hozzátartozó neve, telefonszáma (telefonszám hiányában lakcíme)
 
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 
Személyes adatok tárolásának időtartama
Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:
-     egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
-     zárójelentést legalább 50 évig;
-     képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
-     amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig;
-     orvosi beutalót 5 évig;
-     gyógyszertári vényeket 3 évig őrizzük.
 
Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésről
Intézményünk ezen tájékoztatóban jelzett területeken/helyiségekben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az érintett magatartását is. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.
Ezen adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a Kórház figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. 
Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk el. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában megtettük. 
Az érintett hozzájárulása kifejezetten ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt területre/helyiségbe bemegy, illetve ott tartózkodik. Amennyiben az érintett a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Amennyiben hozzájárulását megadni nem kívánja, a figyelemfelhívó táblával megjelölt területre/helyiségekbe ne lépjen be.
A felvétel tárolásának helye: 8600 Siófok, Semmelweis u.1. 
A tárolás időtartama: 3 naptári nap.
A rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye: Siófoki Kórház-Rendelőintézet
Az adatok megismerésére jogosult személyek: főigazgató, főigazgató helyettes, kamera kezelőszemélyzet.
A kamerával megfigyelt területekről: A Siófoki Kórház-Rendelőintézet összesen 8 darab kamerát helyezett el, amelyek az alábbi területeket figyeli meg, melyeket a helyszínen figyelemfelhívó táblával jelölünk.

-      Főkapu
-      Sürgősségi épület mentőbeálló
-      Sürgősségi triage pult
-      Sürgősségi épület helikopter leszálló
-      Dolgozói parkoló (garázs sor)
-      Főépület aula
-      Belső udvar
-      Szakrendelő (E épület) bejárat

 
Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:
-     kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
-      kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
-      kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
-      tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
-      kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
-      kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
-      kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.
 Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, főigazgatónál, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest ,Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf: 603
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére vagy elektronikusan az adatvedelem@siokorhaz.hue-mail címre küldheti.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető nyomtatott formában a beteginformációs irodában, betegellátást végző szervezeti egységekben és a kórház honlapján www.siokorhaz.hu is.
 
Adattovábbítás harmadik fél részére
Tájékoztatjuk, hogy személyes és egészségügyi adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek. Ezen az adatfeldolgozók a következők:
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - 1139 Budapest, Váci út 73/A
 • Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (ESZFK)
 • HBCS Audit Kft. - 1117 Budapest, Móricz Zsigmond krt. 14. fszt. 3.
 • eRad-BB Kft - 1122 Budapest Városmajor Utca 13. 
 • Integramed Kft. - 1047 Budapest, Baross u. 48-52.
 • Béker-Soft International Kft. 1184 Budapest, Hengersor u. 73.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.
Adatok továbbítása az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe
Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel.
Elérhető nyomtatott formában a beteginformációs irodában, és a kórház honlapjáról is.
Tájékoztatom, hogy a Siófoki Kórház-Rendelőintézet hivatalos honlapjára érvényes adatvédelmi tájékoztató elérhető, megismerhető a 
https://www.siokorhaz.hu/adatvedelmi_nyilatkozat  menüpont alatt.
 
 
Dr. Pintér István PhD
főigazgató-helyettes

Hozzászólások

 

Keresés

Tájékozódás

Partnerek

EESZT

Közadatkereső

Hírek

 

SMA szűrővizsgálat
  2024. 06. 04. 13.24


 

Belgyógyászat szakrendelés áthelyezése
  2024. 03. 08. 08.30


 

Járóbeteg Irányítás
  2024. 02. 29. 12.41


 

Betegfelvételi iroda
  2024. 02. 01. 09.08


 

Látogatási tilalom feloldása
  2024. 01. 17. 11.58


 

Gyászjelentés
  2024. 01. 04. 14.51


 

Elismerő Oklevél
  2023. 12. 07. 14.11


 

A tüdőgondozóban a szakrendelés szünetel!
  2023. 12. 01. 11.59


 

Tájékoztatás részleges látogatási tilalomról
  2023. 11. 30. 12.59


 

Rendelők áthelyezése
  2023. 10. 18. 14.24


További lehetőségek